گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - دندانپزشکی ترمیمی

طرح درس