دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت امور فرهنگی

ایتالیا

بازگشت به گالری تصاویر
ونیز
ونیز
ماموریت علمی
ماموریت علمی