گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسی عمومی
مرتبه علمي : استادیار

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي