فردین مردانی
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : - پزشکی قانونی
مرتبه علمي : مربي

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي