گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - علوم اقتصادی-تجارت بين الملل
مرتبه علمي : دانشیار

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: بررسي و مطالعه تطبيقي بودجه مصوب 1395 و ارائه راهكارهاي بهينه براي بهبود كسب وكار براي بودجه 1396 با نگرش استاني و محوريت استان اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : 1395/08/15
تاریخ خاتمه : 1396/03/15
نام کارفرما : اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي اصفهان
مبلغ طرح : 427800000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - -
:: تحليل کارايي هزينه و رشد بهره وري کل عوامل در ادارات امور مالياتي استان اصفهان

وضعیت طرح :
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : 1394/02/28
تاریخ خاتمه : 1395/12/10
نام کارفرما : سازمان امور مالياتي کشور
مبلغ طرح : 250000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : همايون رنجبر -

1