گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - لیزر و فوتونیک
مرتبه علمي : استادیار

  • طرح درس فیزیک 1
طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: طراحي نوري پارک نور و سايه ها

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : 1396/02/02
تاریخ خاتمه : 1397/12/04
نام کارفرما : زيباسازي استان اصفهان
مبلغ طرح : 100000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن رنجبران - پوریا وطنخواهان - امیر شرف الدین - فریناز کوهرنگی - -
:: بررسي و امکان سنجي روشهاي بهينه در طراحي و ساخت انواع توري هاي براگ تار نوري (FBG) مطابق با مشخصات، الزامات، استانداردها و تست¬هاي مندرج در پيوست فني و تدوين و انتقال دانش فني مربوطه به کارفرما

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1392/10/25
تاریخ خاتمه : 1393/07/20
نام کارفرما : شرکت صنايع الکترواپتيک صا ايران
مبلغ طرح : 100000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شریفه شاهی -

1