گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
مرتبه علمي : مربی

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي