گروه آموزشی : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حقوق جزا و جرم شناسی

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي