گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

  • معماری سنتی گنجینه ای است به سوی آفرینش نو
طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: طرح برون دانشگاهي تحت عنوان ارائه الگو براي طراحي مدارس ناشنوايان و نيمه شنوايان کشور، مطالعه موردي مدارس اصفهان به علاوه طراحي موردي و بررسي تأثير فن آوري هاي نوين در فرآيند آموزش

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع : 1393/02/29
تاریخ خاتمه : 1395/08/06
نام کارفرما : اداره کل نوسازي مدارس استان اصفهان
مبلغ طرح : 1424440800  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مریم قاسمی سیچانی - شیرین قاسمی سیچانی -

خاتمه يافته و داراي گواهي حسن انجام کار
:: طرح برون دانشگاهي تحت عنوان ارائه الگو براي طراحي مدارس ناشنوايان و نيه شنوايان کشور، مطالعه موردي مدارس اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع : 1392/03/30
تاریخ خاتمه : 1395/08/06
نام کارفرما : اداره کل نوسازي مدارس استان اصفهان
مبلغ طرح : 420000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مریم قاسمی سیچانی - شیرین قاسمی سیچانی -

خاتمه يافته
:: ارائه ضوابط و راهکارهاي طراحي براي فضاهاي آموزشي کودکان اوتيسم

وضعیت طرح :
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : اداره کل نوسازي مدارس استان اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مریم قاسمی سیچانی -
:: مستندسازي خانه هاي تاريخي ارزشمند در حال تخريب اصفهان (خانه هريتاش، عباس بهشتيان، باجغلي) جلوه هايي ناب از هنر و معماري اسلامي»

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پژوهشگاه فرهنگ هنر و ار
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مریم قاسمی سیچانی -