گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اصلاح نژاد دام
مرتبه علمي : دانشیار

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: شناسايي و ارزيابي جهش هاي موثر بر دوقلوزايي گوسفندان ايراني

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع : 1391/08/01
تاریخ خاتمه : 1393/01/01
نام کارفرما :
مبلغ طرح : 250000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شاهین اقبال سعید -
:: شناسايي و ارزيابي جهش هاي موثر بر دوقلوزايي گوسفندان ايراني

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع : 1390/11/28
تاریخ خاتمه : 1393/11/28
نام کارفرما :
مبلغ طرح : 250000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شاهین اقبال سعید -

1