گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - فقه وحقوق جزا

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: بيع در فضاي سايبري

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1393/11/01
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما :
مبلغ طرح : 50000000 ریال
سمت در طرح :
:: مباني فقهي و حقوقي حقوق خانواده بر اساس لايحه حمايت از حقوق خلنواده مصوب 11392

وضعیت طرح :
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1392/03/20
تاریخ خاتمه : 1392/11/20
نام کارفرما : پيام نور
مبلغ طرح : 30000000 ریال
سمت در طرح :