علیرضا قاری قرآن
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی عمران- خاک و پی
مرتبه علمي : مربي

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي