جهان پناه داودی
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم سیاسی- روابط بین الملل

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي