نغمه فیضی نجفی
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : - دندانپزشکی اطفال
مرتبه علمي : مربي

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي