گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی کامپيوتر-نرم افزار

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: سامانه مديريت تعميرات و نگهداري تجهيزات ترافيکي شهر اصفهان

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : منطقه ای
تاریخ شروع : 1397/09/14
تاریخ خاتمه : 1398/11/15
نام کارفرما : سازمان خدمات انفورماتيک شهرداري اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - -