گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زمين شناسي-سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
مرتبه علمي : استاديار

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: تهيه نقشه هاي زمين شناسي به مقياس 1:25000 باقرآباد، خاصه تراش و جنبه در استان اصفهان

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع : 1393/12/20
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
مبلغ طرح : 1200000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مجری طرح: دکتر سید حسن حجازی - همکار طرح: دکتر واچیک هایراپطیان - همکار طرح: دکتر رامین ارفع نیا -
:: تهيه سه برگه لايه زمين شناسي، نقشه زمين شناسي 1:25000 مناطق چاهريسه، پس آب بالا و زفره از برگه 1:250000 اصفهان

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع : 1392/12/01
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
مبلغ طرح : 1200000000 ریال
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مجری طرح: دکتر واچیک هایراپطیان - همکار طرح: دکتر سید حسن حجازی - همکار طرح: دکتر رامین ارفع نیا -
:: تهيه نقشه رقومي استان اصفهان بر اساس يکپترچه سازي نقشه هاي رقومي زمين شناسي به مقياس 1:100000

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع : 1393/04/15
تاریخ خاتمه : 1394/12/20
نام کارفرما : سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
مبلغ طرح : 800000000 ریال
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مجری طرح: دکتر رامین ارفع نیا - همکار طرح: دکتر سید حسن حجازی - همکار طرح: دکتر واچیک هایراپطیان -