فریبا استوار زیجردی
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت آموزشی

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي