گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - روانشناسی عمومی

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: استفاده از نيروهاي داوطلب به ويژه سالمندان در مراکز وابسته به سازمان بهزيستي.

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : 1395/06/01
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : سازمان بهزيستي اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مسلم اصلی آزاد - سید کمال صدیقی - زهزه مولایی -
:: بررسي نقش مراقبت در منزل(برنامه توانبخشي مبتني بر خانواده) برکاهش اختلالات رواني و رفتاري معلولين جسمي- حرکتي، ضايعه نخاعي و افراد مبتلا به اختلال مالتيپل اسکلروزيس

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : 1395/10/01
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : سازمان بهزيستي اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مسلم اصلی آزاد - سید کمال صدیقی - آمنه زرین - طاهره فرهادی -
:: بررسي رابطه اميد، شفقت به خود و حمايت اجتماعي با عزت نفس در مراقبين معلوليت هاي جسمي، ذهني و چندگانه سازمان بهزيستي اصفهان

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1393/07/13
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : اداره کل بهزيستي اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :
:: بررسي رابطه سخت رويي، تاب آوري و سبکهاي مقابله با استرس با ابعاد فرسودگي شغلي در مراقبين معلوليت هاي جسمي، ذهني و چندگانه سازمان بهزيستي اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1393/07/01
تاریخ خاتمه : 1393/12/19
نام کارفرما : اداره کل بهزيستي اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :