گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی کامپيوتر-نرم افزار

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: پايگاه داده توزيع شده روي Anroid

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما :
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :
:: هوشمند سازي خودرو

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1393/07/01
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما :
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :