گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - شيمي تجزيه
مرتبه علمي : مربی

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: بررسي تکنيک ساخت زرين فام

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : 1384/11/29
تاریخ خاتمه : 1385/11/28
نام کارفرما : دانشگاه هنر اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - پرویز هلاکویی -

1