گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم سياسي-امنيت ملي

طرح های پژوهشی

:: جنگ پیدا و پنهان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1392/02/01
تاریخ خاتمه : 1392/06/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: مقایسه تحلیلی برنامه ریزی مشارکتی در ایران و امریکا

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1392/06/01
تاریخ خاتمه : 1393/03/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: بررسی اثر حکمرانی خوب بر توسعه

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1391/02/01
تاریخ خاتمه : 1391/11/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1391/01/01
شماره مجوز :
سمت در طرح :

1