گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادی-تجارت بين الملل

طرح های پژوهشی

:: نقش اندازه دولت بر رشد اقتصادی شاهد تجربی سالهای 1358تا1387

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1388/07/06
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

این طرح در دانشگاه آزاد چالوس اجرا شده است
:: بررسی تاثیر تورم بر روی سود هر سهم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استان مازندران

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1389/09/09
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

این طرح در دانشگاه آزاد چالوس اجرا شده است
:: بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1390/12/05
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

این طرح در دانشگاه آزاد واحد چالوس اجرا شده است

1