گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

طرح های پژوهشی

:: بررسي وضعيت رعايت شأن بيماران بستري توسط کادر پرستاري در بيمارستان هاي شهر اصفهان، سال 1391

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: بررسي وضعيت رعايت شأن و کرامت بيماران بستري از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي شهر اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - -

222

1