گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مدیریت آموزشی

طرح های پژوهشی

:: ارزیابی میزان اثر بخشی مجتمع های آموزشی و پرورشی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1389/01/01
تاریخ خاتمه : 1390/11/10
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1390/12/19
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: ارزیابی مهارتهای معاونان خود مدیریتی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1386/07/01
تاریخ خاتمه : 1387/05/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1387/05/20
شماره مجوز :
سمت در طرح :

1