گروه آموزشی : علوم پایه دندانپزشکی
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زيست شناسي-ميكروبيولوژي
مرتبه علمي : دانشیار

طرح های پژوهشی

:: جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده تانن

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه : 1394/10/23
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : آرزو طهمورث پور - سید نورالدین طباطبایی - حسین خلخالی -
:: اثر نانو ذرات آهن صفر و مگنتایت بر فعالیت باکتری های مقاوم به کرومات جداشده از پساب آلوده به کرم

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1391/06/01
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه : 1394/03/26
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهران هودجی - آرزو طهمورث پور - میترا عطاآبادی -
:: بهینه سازی پاکسازی زیستی فنل توسط باکتری های جداسازی شده از پساب حاوی فنل

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1389/05/01
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه : 1392/07/16
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهران هودجی - آرزو طهمورث پور - سمیه اسکندری -

1