گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - علوم اقتصادی-تجارت بين الملل
مرتبه علمي : دانشیار

طرح های پژوهشی

:: تحلیل عوامل موثر بر کارایی فنی تولید سلامت در حوزه کشورهای کنفرانس اسلامی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1392/06/15
تاریخ خاتمه : 1393/08/08
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1392/04/18
شماره مجوز : 481
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : همايون رنجبر - مصطفی رجبی - الهام ترکیان -
:: بررسی کارایی هزینه در بخش صنعت استان اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1387/10/01
تاریخ خاتمه : 1389/09/22
تاریخ تسویه : 1389/10/13
تاریخ تصویب : 1387/08/15
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : همايون رنجبر - مصطفی رجبی -

222

1