دکتر زینب پورخاقان شاهرضایی
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
مرتبه علمي : استادیار

  • هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون
طرح های پژوهشی

:: مسئولیت کیفری زیست محیطی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1394/05/02
تاریخ خاتمه : 1395/05/07
تاریخ تسویه : 1395/12/16
تاریخ تصویب : 1394/01/18
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: آلاینده های فرامرزی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1395/06/04
تاریخ خاتمه : 1396/03/10
تاریخ تسویه : 1396/12/09
تاریخ تصویب : 1395/04/03
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1