گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادي

  • هیچ ميراثی مانند ادب و اخلاق گرانمایه نیست. امام علي (ع)
طرح های پژوهشی

:: بررسي پتانسيل ها و ظرفيت هاي بالقوه اقتصادي استان اصفهان و موانع و چالش هاي پيش رو: بر اساس سند توسعه اقتصادي استان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1393/08/15
تاریخ خاتمه : 1393/12/15
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر حسین شریفی رنانی - دکتر مریم میرفتاح - فرزام سجادیه -

222

1