گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - لیزر و فوتونیک
مرتبه علمي : استادیار

  • طرح درس فیزیک 1
طرح های پژوهشی

:: سامانه بیوفوتونیک پزشکی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1396/12/05
تاریخ خاتمه : 1397/06/23
تاریخ تسویه : 1398/02/02
تاریخ تصویب : 1396/11/08
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن رنجبران - پوریا وطنخواهان - امیر شرف الدین -
:: افت کش الکترواپتیکی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1397/02/05
تاریخ خاتمه : 1397/08/07
تاریخ تسویه : 1397/11/10
تاریخ تصویب : 1397/01/02
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن رنجبران - شکیبا حجازی - زهرا رمضانیان -

1