گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی

  • تاریخ تحویل کلیه پروژه های دانشجویان دانشگاه پیام نور روز پنج شنبه 1394/11/01 ساعت 10 صبح می باشد.
  • تاریخ تحویل کلیه کارهای عملی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ( پردیس شهید مدرس کردستان ) روز سه شنبه 1394/10/22 ساعت 14/00 می باشد.
طرح های پژوهشی

:: مقایسه اثربخشی آموزشی خود تعلیمی کلامی و نوع فیدبک بر بهبود و کاهش نشانه های اختلال نقص توجه و بیش فعالی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1391/02/20
تاریخ خاتمه : 1391/11/28
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: اپیدمولوژی اختلالات روانی در دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز و رابطه آن با سبک های هویت و معنای زندگی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1390/02/12
تاریخ خاتمه : 1390/12/18
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: بررسی میزان برخورداری دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه استان کردستان ازمهارت های زندگی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1384/08/15
تاریخ خاتمه : 1385/06/20
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: رابطه هـوش هیجـانی با سرمایـه اجتمـاعی دانشجویان دانشـگاه های آزاد منطقـه 11

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1388/01/25
تاریخ خاتمه : 1388/12/10
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

1