گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - برنامه ريزي درسی

طرح های پژوهشی

:: طراحي الگوي ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 14 براساس شاخص های تعالی(سرامدی) سازمانی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1390/06/13
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: بررسی عوامل مرتبط با بهره وری آموزشی معلمان از دید دانش آموزان شهر ایرانشهر

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1389/05/15
تاریخ خاتمه : 1390/05/15
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1389/05/15
شماره مجوز :
سمت در طرح :

1