گروه آموزشی : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حقوق جزا و جرم شناسی

طرح های پژوهشی

:: قانونگذاری مبتنی بر وقایع مجرمانه

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1392/06/23
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1