گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اصلاح نژاد دام
مرتبه علمي : دانشیار

طرح های پژوهشی

:: شناسایی مهم ترین جهش موثر بر نرخ دوقلو زایی گوسفندان نژاد شال

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه : 1392/12/24
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شاهین اقبال سعید -

1