دکتر بیژن حاتمی
گروه آموزشی : کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حشره شناسی-کنترل بیولوژیکی

طرح های پژوهشی