گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-علوم دامي
مرتبه علمي : استادیار

طرح های پژوهشی

:: بررسی ارزش غذایی جو بازسازی شده با مایع شکمبه و تعیین قابلیت هضم آن در طیور

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1381/10/05
تاریخ خاتمه : 1382/07/08
تاریخ تسویه : 1385/09/26
تاریخ تصویب : 1381/08/02
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید نورالدین طباطبایی - سید علی تبعیدیان -

1