گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - شیمی
مرتبه علمي : استادیار

طرح های پژوهشی

:: سنتر نانو بیو کاتالیست بر پایه اپاتبت و بررسی کاربد آن در سنتز تک مرحله ای تتراهیدوبنز-ط-پیرانها

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1394/12/25
تاریخ خاتمه : 1396/09/05
تاریخ تسویه : 1396/09/05
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : لیلا خزدوز -
:: اکسایش انتخابی الکلها با روش شبه سورن تحت شرایط ملایم

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1392/09/15
تاریخ خاتمه : 1393/06/15
تاریخ تسویه : 1393/06/15
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : لیلا خزدوز -

1