گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی کشاورزی-زراعت-فيزيولوژي گياهان زراعي
مرتبه علمي : استاديار

  • اعلام نمرات نهائی زراعت عمومی دامپروری
  • اعلام نمرات عملیات کشاورزی رشته دامپروری
  • نمرات میان ترم رشته مهندسی علوم دامی اعلام شد
  • زيبايي هاي جهان: قرآن کريم همواره از طبيعت و شناخت آن سخن مي گويد : از آسمان ، زمين ، خورشيد ، ماه ، ستارگان ، از ابرهاي باران زا و ابرهاي غير باران زا ، ريزش فراوان آب از آسمان ، رويش گياهان ، زيبايي هاي نور، جلوه هاي گوناگون رنگ و وزش باد .اما مهم اين است که بدانيم طبيعت چه اهميتي دارد و چه زيبايي هايي مي آفريند و چگونه مي توان از آن به گونه اي نيکو استفاده کرد و مهم تر اينکه بدانيم همه اين نعمت ها نشانه خدا و با تدبير خدا هستند و هدفي براي آفرينش آنها وجود دارد و ما انسانها نا سپاسي نعمت نکنيم و به ستم از آن استفاده ننماييم . به همين دليل، در برخي آيات قرآن آمده است که سفر کنيد و در زمين بگرديد و بنگريد چگونه خداوند آفرينش را آغاز کرده؛ سپس باز او جهان ديگري را پديد مي آورد . خداست که بر هر چيز تواناست(عنکبوت/20)
طرح های پژوهشی

:: تغذیه گیاه در گیاهان داروئی

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : بنيادي - کاربردي
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: اثر محلول¬پاشی نانو ذرات روی بر ارقام گندم پائیزه تحت خشکی

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : بنيادي - کاربردي
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: نقش کلسیم در کاهش اثرات شوری در گیاه گوجه فرنگی

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : بنيادي - کاربردي
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: بررسی عملکرد کمی و کیفی ارقام مختلف گندم در تاریخهای مختلف کاشت در منطقه اردستان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : بنيادي - کاربردي
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: تعیین بهترین زمان کاشت و مناسبترین رقم ذرت دانه¬ای به عنوان کشت دوم در منطقه اردستان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : بنيادي - کاربردي
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: تعیین مناسبترین رقم و بهترین تراکم بذر در بین 4 رقم جدید گندم برای منطقه اردستان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : بنيادي - کاربردي
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

1