گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادی-تجارت بين الملل

طرح های پژوهشی

:: امکان سنجی اقتصادی احداث نیروگاه برق بادی در منطقه سیستان استان سیستان وبلوچستان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: سنجش بهره وری شرکت های تولیدکننده سیمان فعال در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

1