گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - رادیولوژی فک و دهان و صورت
مرتبه علمي : استادیار

  • ساحل دلت را به خدا بسپار،زیباترین قایق را برایت میفرستد.
  • زندگی هدیه خداوند به شماست و شیوه زندگی هدیه شما به خداوند
طرح های پژوهشی