دکتر میترا عطاآبادی
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - خاكشناسي
مرتبه علمي : استادیار

طرح های پژوهشی

:: 1) ارزیابی و بررسی امکان توسعه باغ گونه شناسی شرکت فولاد مبارکه

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهران هودجی - پیام نجفی - محمدمهدی قیصری - فروغ مرتضایی نژاد -
:: اثر نانو ذرات آهن صفر(NZVI) و مگنتایت (Fe3 O4) بر فعالیت باکتری های مقاوم به کرومات جدا شده از پساب آلوده به کروم (VI)

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهران هودجی - آرزو طهمورث پور، - میترا عطاآبادی -

222

1