گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - معماري

طرح های پژوهشی

:: WWW.ABAZARSARAMI.COM

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه : 1278/10/11
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

مقالات و آثار پژوهشی 1.هنجارها و ناهنجارها در معماري ايران 2.روند شكل‌گيري معماري 3.اشاره‌اي به معماري معاصر ایران 4.نقد در معماري 5.فرهنگ در معماري 6.هويت در معماري 7.تعريف معماري 8.روش انتقال مفاهيم فضائي از زمان گذشته به زمان حال 9.شكل شهر اصفهان 10.بررسي مكتب و شيوه اصفهاني 11.خصوصيات كلی نماي ابنيه تاريخي اصفهان 12.پيوند معماري با طبيعت 13.تأثيرات طبيعت و سنت در تركيب و طراحي ساختار مجموعه 14.ساختارشناسي سايت 15.نگرشي مذهبي نسبت به باغ 16.اهميت فضاي سبز 17.باغ ايراني در

1