دکتر سمانه شیرانی
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : - پاتولوژی فک ودهان
مرتبه علمي : مربي

طرح های پژوهشی