گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت دولتي-رفتار سازماني
مرتبه علمي : دانشیار

طرح های پژوهشی

:: ارائه مدل کیفیت خدمات فرهنگی با رویکرد معنویت گرایی بر اساس تجارب دانشجویان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اکبر اعتباریان -
:: مقایسه مدل منابع روانی اجتماعی بر اساس ارتباطات محیطی با میانجی¬گری سبکها و جایگاه های هویت در دانشجویان ایرانی و هندی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1390/07/01
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه : 1392/02/17
تاریخ تصویب : 1390/01/01
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مژگان عارفی، - اکبر اعتباریان - سعید صالحی زاده -

1