گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - شيمي تجزيه
مرتبه علمي : مربی

طرح های پژوهشی

:: ارزیابی شاخص پیش بینی عملکرد تعدادی از گونه های گیاهی در کمر بند سبز شرق اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1390/02/10
تاریخ خاتمه : 1391/11/15
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حسین امینی -

222

1