گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - فلسفه تعليم وتربيت وبرنامه ريزي درسي

طرح های پژوهشی

:: راههای توانمندسازی زنان سرپرست خانواده از دیدگاه زنان سرپرست خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر تهران

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1395/07/01
تاریخ خاتمه : 1396/06/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1395/06/01
شماره مجوز : 1234
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - -

1