دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت امور فرهنگی

پروژه هاي تحقيقاتي

:: عوامل موثر بر تست الکل شیر خام

کارفرما : طرح برگزيده مشترك صنعت و دانشگاه
نوع همکاری : طرح مشترک
تاریخ پایان : 1384/06/18


اولین بار در کشور

1