گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی فناوری اطلاعات

پروژه هاي تحقيقاتي