گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی

  • تاریخ تحویل کلیه پروژه های دانشجویان دانشگاه پیام نور روز پنج شنبه 1394/11/01 ساعت 10 صبح می باشد.
  • تاریخ تحویل کلیه کارهای عملی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ( پردیس شهید مدرس کردستان ) روز سه شنبه 1394/10/22 ساعت 14/00 می باشد.
پروژه هاي تحقيقاتي

:: مقایسه اثربخشی آموزشی خود تعلیمی کلامی و نوع فیدبک بر بهبود AD/HD و کاهش نشانه های اختلال نقص توجه و بیش فعالی

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
نوع همکاری : همکار اصلی
تاریخ پایان : 1391/04/20


:: اپیدمولوژی اختلالات روانی در دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز و رابطه آن با سبک های هویت و معنای زندگی

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
نوع همکاری : همکار اصلی
تاریخ پایان : 1390/03/15


:: بررسی میزان برخورداری دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه استان کردستان ازمهارت های زندگی

کارفرما : سازمان آموزش و پرورش استان کردستان
نوع همکاری : همکار اصلی
تاریخ پایان : 1385/05/20


:: رابطه هـوش هیجـانی با سرمایـه اجتمـاعی دانشجویان دانشـگاه های آزاد منطقـه 11

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
نوع همکاری : همکار اصلی
تاریخ پایان : 1388/11/151