گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - برنامه ريزي درسی

پروژه هاي تحقيقاتي

:: ارتباط جوسازماني و تعهد به سازمان و نقش واسطه اي وجدان كاري در كارمندان دانشگاه آزاد اسلامي يزد

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی یزد
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : 1393/07/01


:: میزان تاثیر آموزشهای قبل از ازدواج برتغییر نگرش در انتخاب همسر دانشجویان دانشگاههای استان یزد

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی یزد
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : 1391/06/101