گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت امور فرهنگی

پروژه هاي تحقيقاتي

:: طراحی مدل بهینه شبکه اجتماعی کانون های فرهنگی هنری مساجد اصفهان

کارفرما : ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور
نوع همکاری :
تاریخ پایان : 1391/06/271